NEEM CONTACT OP VIA WhatsApp OF WhatsApp

Privacyverklaring

Hoe ik omga met jouw persoonsgegevens

Privacyverklaring is een ingewikkeld woord voor een wettelijke verplichting volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik moet in ieder geval uitleggen

 • welke persoonsgegevens ik van jou verzamel
 • met welke grondslag (reden) (verzameldoel)
 • hoe lang ik ze bewaar (bewaartermijn)
 • of ik jouw gegevens deel met anderen (nee, dat doe ik nooit. Uitzondering: als ik wettelijk verplicht ben persoonsgegevens te delen, bijvoorbeeld als de Belastingdienst mijn administratie controleert)

Ik vertel je op drie manieren over mijn behandeling van jouw persoonlijke gegevens.

 1. Lees de privacyverklaring kort en krachtig in gewone woorden
 2. Download de volledige tekst als pdf
 3. Lees de volledige tekst op deze websitepagina

1. Privacyverklaring kort en krachtig

 • Ik deel jouw gegevens nooit met anderen
 • Ik bewaar alleen wat wettelijk verplicht is voor de wettelijke bewaartermijn, of
 • wat ik nodig heb voor mijn administratie en
 • om contact met jou te kunnen opnemen.
 • Ik verwijder regelmatig wat ik niet meer nodig heb.
 • Ik heb afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten) met bedrijven die volgens mijn instructies jouw gegevens verwerken. Dat betekent ook dat zij jouw gegevens niet voor hun eigen doelen kunnen gebruiken.

2. Privacyverklaring als pdf (klik/download)

Privacyverklaring_v2.0@20200507 (pdf-versie van onderstaande tekst die je kunt downloaden)

3. Privacyverklaring (uitgeschreven volledige tekst)

Mevrouw Helderder, gevestigd aan Halsterveld 15 3993 RK Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mobiel:  06 54 92 43 74
Mail: aan@mevrouwhelderder.nl
Marlies Verlinde is de Functionaris Gegevensbescherming van Mevrouw Helderder. Zij is te bereiken via aan@mevrouwhelderder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mevrouw Helderder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Administratief
Verzameldoel: administratie; contact; factuur maken; Grondslag: uitvoeren overeenkomst
Persoonsgegevens: Geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres; Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Bewaartermijn: a. financiĆ«le administratie op grond van de wettelijke bewaarplicht (Belastingdienst) zeven jaar. b. contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) in e-mailprogramma’s, een telefoonlijst op mijn mobiele telefoon of in WhatsApp: tot een jaar na de laatste afspraak. Daarna verwijder ik al je gegevens. E-mails worden minimaal ieder half jaar opgeschoond. Dat betekent dat ik alle afgehandelde e-mails definitief verwijder.

Gespreksaantekeningen voor persoonlijk gebruik
Ik maak schriftelijke aantekeningen tijdens filosofische gesprekken. Die gebruik ik om een beknopt verslag (waarin alleen je voornaam wordt genoemd) te maken om te bespreken met mijn supervisor of om geanonimiseerd te bespreken met vakgenoten in een intervisiegroep. De aantekeningen worden versnipperd. Digitale verslagen voor supervisie of intervisie worden verwijderd na de bespreking ervan. Ik houd dus geen dossiers bij. Bewaartermijn is maximaal een half jaar.

Geluidsopnames
Als jij mij daarvoor van tevoren schriftelijk of per e-mail toestemming geeft, kan ik een geluidsopname maken van ons gesprek.

Verzameldoel 1: gedetailleerde bespreking van het gesprek tijdens supervisie; grondslag: toestemming
Bijzonder persoonsgegeven: jouw stem
Overige persoonsgegevens: wat wellicht tijdens het gesprek genoemd wordt.
Bewaartermijn: maximaal 6 maanden; na de bespreking in supervisie wordt de geluidsopname vernietigd.

Verzameldoel 2: materiaal voor een podcast die via de daarvoor gebruikelijke kanalen wordt gepubliceerd (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via iTunes, Spotify). Grondslag: toestemming (2x: vooraf toestemming om een geluidsopname te maken; onmiddellijk na afloop van het gesprek toestemming om dit materiaal te mogen gebruiken voor publicatie in een podcast)
Bijzonder persoonsgegeven: jouw stem
Overige persoonsgegevens: wat wellicht tijdens het gesprek genoemd wordt.
Bewaartermijn: tot maximaal drie maanden na publicatie, dan wordt de geluidsopname vernietigd.

Websitebezoek
Verzameldoel: analyse website-bezoek; Grondslag: gerechtvaardigd belang
Persoonsgegevens: Gegevens over jouw activiteiten op onze website, namelijk: geanonimiseerd IP-adres; internet-browser; type apparaat (pc, tablet, mobiel)
Bewaartermijn: 14 maanden (kortst mogelijke ‘data retention’ termijn die mogelijk is in Google Analytics).

Ik maak gebruik van analytische cookies van Google Analytics om mijn website-bezoeken te kunnen analyseren zodat ik de website kan updaten en verbeteren. Daarbij kijk ik nooit op individueel niveau. Ik heb Google Analytics zo privacy-vriendelijk mogelijk ingesteld. Daarbij zorg ik er o.a. voor dat de laatste 3 cijfers van je IP-adres verwijderd worden voordat je IP-adres wordt opgeslagen. Ik heb een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.

Wettelijk verplichte verwerkingen van persoonsgegevens
Mevrouw Helderder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Mevrouw Helderder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
stem (bij geluidsopnames, niet met als doel om je te kunnen identificeren; zie hierboven).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aan@mevrouwhelderder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mevrouw Helderder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mevrouw Helderder) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden beperkt persoonsgegevens (zie onder: Persoonsgegevens die wij verwerken) gedeeld met Google voor de analyse van deze website met Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mevrouw Helderder gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Mevrouw Helderder analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Wat zijn cookies en hoe kan ik dit zelf regelen?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mevrouw Helderder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar aan@mevrouwhelderder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mevrouw Helderder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mevrouw Helderder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met aan@mevrouwhelderder.nl

Mevrouw Helderder verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mevrouw Helderder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.